Salmeforslag mai 2022

Publisert 19.04.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – mai 2022
Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.

I utvalg ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

MÅNEDENS SALME mai 2022: N13 804 I aust renn dagen høg og stor

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.
3. søndag i påsketiden – Søndag 1. mai 2022
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27– 42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding -
570 Dype, stille, sterke, milde
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
632 Vår himmelske Far
1. mai – Søndag 1. mai 2022
2 Mos 2,23– 25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene
Inngangssalme:
732 På veiene ute i verden
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

4. søndag i påsketiden – Søndag 8. mai 2022
Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26– 39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet

Inngangssalme:
804 I aust renn dagen høg og stor
Bibelsk salme eller salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne -
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

5. søndag i påsketiden – Søndag 15. mai 2022
1 Kong 8,12– 13.27–30 Salomo ber for templet eller Apg 11,1– 18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

Inngangssalme:
804 I aust renn dagen høg og stor
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er -
288 Himlane kan ikkje romme deg
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

17. mai – Tirsdag 17. mai 2022
5 Mos 8,10-14 Vokt deg så du ikke glemmer
1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag -
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
731 Jeg folder mine hender små / Eg faldar mine hender små
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

6. søndag i påsketiden – Søndag 22. mai 2022
1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1– 17 Peter og Rode
Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13 Vår Far

Inngangssalme:
804 I aust renn dagen høg og stor
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren -
634 Den vanskeligste bønnen
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
415 Alltid freidig når du går

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 26. mai 2022
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet eller Apg 1,1– 11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23 Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5 La din Sønn bli herliggjort

Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 953 Herren sa til min Herre -
220 Lov Jeus namn og herlegdom
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
510 Herre, når din time kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 29. mai 2022
1 Kong 19,3b– 13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12 Ånden er sannheten
Joh 16,12–15 Når sannhetens Ånd kommer

Inngangssalme:
519 Wa, wa, wa Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse -
416 Du Far og Herre, du som rår
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
521 Som vinden stryker mine kinn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater