Februar 2021

Publisert 14.01.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME februar 2021: N13 620 Hellige mysterium!

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.
I fastetiden kan halleluja erstattes av et sunget svarledd som innholdsmessig svarer til fastetiden
(Se gudstjenesteboken 2020, ledd 12).

Kyndelsmesse – Tirsdag 2. februar 2021
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse -
246 Lyset skinner over jord
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258, vers 1 Himmelen tonar av lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare

Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2021
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmilen giele, voestes biejjien govloe / Skaperens stemme høres en morgen
Bruk gjerne det samiske kyrie (976.6) og som gloria 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen, vindar och vågor
Bibelsk salme eller salme:
N13957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst -
293 Albmi ja eana du dahku lea / Many and great, O God, are your works
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258, vers 1 Himmelen tonar av lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
674 Pris være Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Ns, Ls, Ss B - Samefolkets nasjonalsang)

Kristi forklarelsesdag – Søndag 7. februar 2021
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
282 Himlens konge vil vi prise
Bibelsk salme eller salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258, vers 1 Himmelen tonar av lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
100 I dager og år skal vi vente
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå

Fastelavnssøndag – Søndag 14. februar 2021
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
173 Hill deg, Frelser og forsoner
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg -
73 Korset vil jeg aldri svike
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258, vers 1 Himmelen tonar av lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
286 Kvar kjem vel dei lysaste draumane frå

 Askeonsdag – Onsdag 17. februar 2021

Jona 3,3–10 Jona i Ninive 

2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
832 Jeg synger meg en blå, blå salme
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud -
595 Dyp av nåde – er hos deg
I stedet for halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
824 Ingen stund är så som denna

1. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2021
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest
Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme eller salme:
930 Herre, vis meg dine veier / Herre, syn meg dine vegar -
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
I stedet for halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds Sønn, den sterke

2. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2021
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt
Inngangssalme:
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
Bibelsk salme eller salme:
N13 925 / NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud -
442 Be for oss, Herre, i vår nød
I stedet for halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast, og oljen ser du renne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort