Februar 2020

Publisert 23.01.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2020: N13 640 Vi tenner lys i globen vår

Salmen kan benyttes i gudstjenesten ved tenning av lys for hvert vers,
eller i tilknytning til personlig lystenning.

OBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7)
eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 2. februar 2020
1 Mos 15,1–6 Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8 Abrahams tro
Mark 2,1–12 Jesus og den lamme mannen

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Bibelsk salme eller salme:
N13 963/NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
13 Underlege ting å sjå
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

Kyndelsmesse – Søndag 2. februar 2020
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / herren er mitt ljos og mi frelse
100 I dager og år skal vi vente
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
640 Vi tenner lys i globen vår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Samefolkets dag – Torsdag 6. februar 2020
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
295 Jupmelen giele, voestes biejjien govloe / Skaperens stemme høres en morgen
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
306 Várrecohkain várdán / Høgt oppunder fjellet
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord (sørsamisk tekst i Den norske kirkes salmedatabase, Nye salmer, nr. 006 (www.gudstjeneste.no – Se også Salmer 1997, nr. 280)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
603 Ditt dyre minne, Jesus kjær/ Suv vájmo mielajn åhtsålav
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 9. februar 2020
Jes 55,8–13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13 Guds ord er levende
Luk 8,4–15 Såmannen og jordsmonnet

Inngangssalme:
601 Som korn fra vide åkrer
Bibelsk salme eller salme:
N13 923 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
569 Gud ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
577 En såmann går på marken ut
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
640 Vi tenner lys i globen vår

Kristi forklarelsesdag – Søndag 16. februar 2020
5 Mos 18,15–18 En profet som deg
Åp 1,9–18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
281 Hellig, hellig, Hellig! Herre Gud allmektig
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
77 Du Ord frå alle æver

Fastelavnssøndag – Søndag 23. februar 2020
Høys 8,6–7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7 Kjærlighetens vei
Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
640 Vi tenner lys i globen vår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

Askeonsdag – Onsdag 26. februar 2020
Joel 2,12–13 Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2 Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18 Gaver, bønn og faste

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
398, vers 1  I dag er nådens tid
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
634 Den vanskeligste bønnen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
640 Vi tenner lys i globen vår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
816 No skin den ljose månen