Februar 2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomliga

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Kyndelsmesse – Torsdag 2. februar 2017
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 5. februar 2017
1 Mos 15,1–6  Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8  Abrahams tro
Mark 2,1–12  Jesus og den lamme mannen
Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 966/NK3 966.1 Min sjel, lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
13 Underlige ting å sjå!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
277 Gladelig vil vi halleluja kvede

Samefolkets dag – Mandag 6. februar 2017
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957/NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud/ Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
354 O Jesus, du som fylder alt i alle
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
603 Ditt dyre minne, Jesus kjær/Suv vájmo mielajn åhtsålav (vers 1-7)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 12. februar 2017
Jes 55,8–13  Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13  Guds ord er levende
Luk 8,4–15  Såmannen og jordsmonnet
Inngangssalme:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Bibelsk salme:
N13 923/NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot/Ditt ord er ei lykt for mi fot
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
577 En såmann går på marken ut
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
358 För att du inte tog det guddomliga

 

 

Kristi forklarelsesdag – Søndag 19. februar 2017
5 Mos 18,15–18  En profet som deg
Åp 1,9–18   Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9  Disiplene får se Jesu herlighet
Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket/Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
300 Pris vår Gud og Herre stor

Fastelavnssøndag – Søndag 26. februar 2017
Høys 8,6–7  Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7  Kjærlighetens vei (prekentekst)
Joh 17,20–26  Så kjærligheten kan være i dem

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 931/NK3 931.1 Herre, lær meg din vei/Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
679 Du viste oss veien til livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde