April 2020

Publisert 19.03.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME april 2020: (N13) 144 Du låg og skalv av angst på kne

OBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7)
eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

Palmesøndag – Søndag 5. april 2020
2 Mos 12,21–28 Påskelammet
Ef 2,12–18 Kristus forener
Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 900 / NK3 900.2 Se, din konge kommer til deg / Sjå, din konge kjem til deg
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
151 Deg vi lovsynger, ærer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Skjærtorsdag – Torsdag 9. april 2020
2 Mos 12,1.3–8.11–14 Herren innstifter påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30 Det siste måltid

Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme eller salme:
938 Takk Herren, for han er god / 153 Til Lammets måltid får vi gå
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
144 Du låg og skalv av angst på kne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
157 Hør en lovsang, høye himler

Langfredag – Fredag 10. april 2020
Mark 14,26–15,37 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
171 Naglet til et kors på jorden
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst / salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
            Mark 14,26-42 – 166, vers 1
            Mark 14,43-52 – 166, vers 2
            Mark 14,53-65 – 166, vers 3
            Mark 14,66-72 – 166, vers 4
            Mark 15,1-15 –    166, vers 5
            Mark 15,16-20a – 166, vers 6
            Mark 15,20b-37 – 166, vers 7

Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
144 Du låg og skalv av angst på kne
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 11. april / Søndag 12. april 2020
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
205 Kornet har sin vila
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

Påskedag – Søndag 12. april 2020
Salme 118,14–24 Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 946 Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
195 Krist sto opp av døde / Krist sto opp av daude
Halleluja før evangelielesning. Høytidsvers etter evangelielesning:
193 Han er oppstanden, store bud / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
206 Dine hender er fulle av blomster
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 13. april 2020
Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35 Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35 Emmaus–vandrerne

Inngangssalme:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja
204 Han er oppstanden. Halleluja!
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
206 Dine hender er fulle av blomster / Dine hender er fulle av blomar (vers 3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
860 Bli hos oss, Mester, dagen heller
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
633 Hamba nathi mkululu wethu / Gå du med oss for vegen er lang

2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14 Peters fiskefangst

Inngangssalme:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja
212 Å, gledesfylte stund
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
206 Dine hender er fulle av blomster / Dine hender er fulle av blomar (vers 3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
765 Gledens Herre, vær vår gjest (begge vers. Amen bare etter siste vers).
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020
Esek 34,11–16 Den gode gjeteren eller
Apg 2,36–41Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25 Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18 Den gode gjeteren

Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
414 Så ta da mine hender / Så tak då mine hender
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
206 Dine hender er fulle av blomster / Dine hender er fulle av blomar (vers 3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
632 Vår himmelske Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
531 Én Gud og alles Fader