Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest no

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 3. desember 2017
Jes 61,1–3  Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5  Boken med de sju segl
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret
Inngangssalme:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!/Gjer døri høg, gjer porten vid!
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke rår

2. søndag i adventstiden – Søndag 10. desember 2017
(Freds- og mennskerettighetssøndagen)
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36  Guds rike er nær, våk og be

Inngangssalme:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-2)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

3. søndag i adventstiden – Søndag 17. desember 2017
Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8  Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18  Frukt som svarer til omvendelsen
Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-3)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 905 Velsignet er Herren, Israels Gud / Velsigna er Herren, Israels Gud
Halleluja / Salme før preken:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

4. søndag i adventstiden – Søndag 24. desember 2017
Mika 5,1–4a  Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7  Gled dere i Herren
Luk 1,39–45  Maria og Elisabet

Julaften – Søndag 24. desember 2017
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født
Inngangssalme:
68 Nå er den hellige time
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-4)
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte preken):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol! / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!

Julenatt  / Ottesang – Søndag 24. desember / Mandag 25. desember 2017
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Bibelsk salme:
N13 + NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (Luther-salme)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat de stállaj / Mun sydän siela kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Mandag 25. desember 2017
Ordsp 8,1–2.22–31  Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske
Inngangssalme:
49 Kim, alle klokker
Bibelsk salme:
N13 + NK3 911 Syng en ny sang for Herren / Syng ei ny song for Herren
Halleluja / Salme før preken:
40 Å, kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
28 Jeg synger julekvad / Eg synger jolekvad (Luther-salme)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
45 Barn Jesus i en krybbe lå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Hávski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Tirsdag 26. desember 2017
Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver
Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
73 Korset vil jeg aldri svike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

Nyttårsaften – Søndag 31. desember 2017
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27  Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! / Å, ver hjå meg
Halleluja / Salme før preken:
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne (synges flere ganger, vekselvis på arabisk og norsk)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred (Luther-salme)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Hávski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynner

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 5. november 2017
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
274 De som gikk foran oss

Minnedag
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg
Inngangssalme:
818 O, bli hos meg / Å, ver hjå meg
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde
Salme før preken:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Salme etter preken / trosbekjennelse:
415 Alltid freidig når du går
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid eller
494 Jeg er i Herrens hender / Jupmelen gieten nuelesne leam

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. november 2017
Jes 1,16–19  Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

Inngangssalme:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Bibelsk salme:
N13 921/NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg (Luther)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. november 2017
Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke til salgs 
Salme 8,2-10 Hva er da et menneske?
Fil 2,3-11 Sett de andre høyere enn dere selv
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (prekentekst)

Inngangssalme:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Bibelsk salme:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga dig till en krona
Salme etter preken / trosbekjennelse:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
738 Noen må våke i verdens natt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde eller
730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred (Luther)

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 26. november 2017
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

Inngangssalme:
298 Se universets Herre i rommets kongehall
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
596 Gud, når du til regnskap kaller meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / Nå bed vi Heilag Anden god (Luther)

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. oktober 2017
Job 19,21–27  Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12  Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46  Jesus vekker opp Lasarus
Inngangssalme:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord
Bibelsk salme:
N13 947/ NK3 947.1. Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. oktober 2017
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor
Inngangssalme:
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Salme etter preken / trosbekjennelse:
140 O Herre, la mitt øye få se, men mørket rår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. oktober 2017
Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs
Jes 55,1-3 Kom og kjøp uten penger
Apg 8,4-24 Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og den fattige enken (prekentekst)
Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. oktober 2017 
1 Sam 18,1–4  Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet 
Joh 11,1–5  Jesu venner i Betania (prekentekst)
Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

Bots– og bønnedag – Søndag 29. oktober 2017
Dersom Reformasjonsdagen ikke har gudstjeneste, kan tekstene derfra flyttes hit.
Jer 18,1–10  Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11  Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30  Er det få som blir frelst?
Inngangssalme:
745 Av dypest nød jeg rope må
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
261, vers 1-4 Der mange skal komme fra øst og fra vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
261, vers 5-7
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
752 Gi oss lys, gi oss lys

Reformasjonsdagen – Tirsdag 31. oktober 2017
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse (prekentekst)
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. september 2017
Salme 92,2–6.13–16  Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11  Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30  Talentene
Inngangssalme:
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Bibelsk salme:
N13 962/NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren/ Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
537 Flammene er mange, lyset er eitt.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
715 Gud, du er rik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. september 2017
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården
Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
625 Herre, signe du og råde / Sjugnehth mijjem, Lutnjestæjja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. september 2017
Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs
Salme 33,1-9 Han talte og det skjedde
2 Pet 1,5-9 Innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell (prekentekst)
Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme høres en morgen
Bibelsk salme:
914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herlig ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds rikes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt (v.1-4)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. september 2017
Salme 40,2–6  Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23 Håpet om herlighet
Mark 7,31–37  Jesus sa til den døve: Effata
Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
456 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper
Mikkelsmesse – Fredag 29. september 2017
2 Mos 23,20–22  Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18,1–6.10–11  De små har sine engler hos Gud

Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng / Guds kyrkjefolk, syng
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
258 Himmelen toner av lovsang, halleluja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
259 Gud er i sitt tempel, fall på kne i bønn!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sang

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. august 2017
Hos 6,1–3  Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39  Han som ga sin Sønn for oss alle 
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
801 Morning has broken / Nå er det morgen
Bibelsk salme:
N13 954.1/ NK3 954.1.3 Stor er Herren
Halleluja / Salme før preken:
459 Gud er din hvile (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. august 2017
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13  Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32  Å kalle syndere til omvendelse

Inngangssalme:
395 Som toner i en evig sang
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
595 Dyp av nåde er hos deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å, nåde underfull og stor

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. august 2017
Jes 64,6b–65,2  Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4  Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39  Som en høne samler kyllingene
Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
693 Løftet i Guds ord vi kjenner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. august 2017
Reformasjonstema 1: Nåden alene
OBS. Egne tekster for dagen. Se www.kirken.no/reformasjon2017
Salme 116,1-9 Herren er nådig og rettferdig
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst (prekentekst)
Luk 15,11-32 Sønnen som kom hjem

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
745 Av dypest nød jeg rope må (Luther-salme)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår / Nåden er din dagligdag *) se dansk originaltekst
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

 *) Nåden er din dagligdag (dansk originaltekst)

1. Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

2. Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.

3. Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

4. Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

5. Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

 

 

 

 

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. juli 2017
1 Mos 25,27–34  Esau selger førstefødselsretten
1 Kor 9,24–27  Jeg løper for å vinne
Mark 10,17–27  Jesus og den rike mannen

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 928/NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
606 O Jesus, for din alterfot vi kommer her og kneler
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. juli 2017
Jer 23,16–24  Dom over løgnprofetene (prekentekst)
1 Joh 4,1–6  Prøv åndene
Matt 7,15–20  Falske profeter

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
276 Alene Gud i himmerik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
666 Å leva, det er å elska

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. juli 2017
1 Mos 12,1–4  Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1–7 Paulus kalt til apostel
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme etter preken / trosbekjennelse:
695 Rop det ut med hjertets jubel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. juli 2017
1 Mos 16,1–13 Hagar gir Gud et navn
1 Joh 4,7–10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1–10  Sauen og sølvmynten

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
783 Her går en trofast gjeter
Salme etter preken / trosbekjennelse:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk

Olavsdagen / Olsok – Lørdag 29. juli 2017
Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en festningsby
Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12,24–26 Hvetekornet

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld
Halleluja / Salme før preken:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
668 Guds sønn steg ned å tjene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
108 Vår Gud han er så fast en borg

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. juli 2017
2 Mos 32,1–4.30–35  Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2,15–17  Elsk ikke verden
Matt 6,19–24  Det udelte hjertet

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
752 Gi oss lys…..Din vilje skje
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
605 Opp, jublende sang!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Pinseaften – Lørdag 3. juni 2017
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur
Pinsedag – Søndag 4. juni 2017
1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23  Ta imot Ånden

Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser
Bibelsk salme:
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse
991 Slik som min Fader sendte meg / Såleis som Far min sendte meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Veni Sancte Spiritus / Heilag Ande, kom til oss (synges flere ganger på begge språk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen

2. pinsedag – Mandag 5. juni 2017
Joel 3,1–2  Når Ånden blir utøst
Apg 10,34–48  Ånden kom over alle
Joh 16,5–11  Ånden går i rette med verden
Inngangssalme:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Bibelsk salme:
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt / Kom, Ande med di skaparmakt / Boad, sivdnideaddji Bassi Vuoign / Båht Ajlis Vuojnnan ármujnat
Salme etter preken / trosbekjennelse
520 Gå gjennom byens lange rette gater
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
521 Som vinden stryker mine kinn / Som vinden stryk om mine kinn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

Treenighetssøndag – Søndag 11. juni 2017
5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10  Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen
Inngangssalme:
240 Måne og sol, skyer og vind / Måne og sol, vindar og hav
Bibelsk salme:
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
530 vers 3: Vi er Guds hus og kirke nu
Salme etter preken / trosbekjennelse
691 Din rikssak, Jesus, være skal
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. juni 2017
2 Mos 14,15–22  Sivsjø–underet
Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
Matt 3,11–12  Johannesdåp og dåp med Ånden
Inngangssalme:
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud
Bibelsk salme:
N13 948; NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Salme etter preken / trosbekjennelse
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Sankthansdagen / Jonsok – Lørdag 24. juni 2017
Dom 13,2–7.24–25  Samsons fødsel
Hebr 11,1–2.32b–34.38–40  Forbilder i tro
Luk 1,5–17  Løftet om døperens fødsel
Inngangssalme:
246 Lyset skinner over jord!
Halleluja / Salme før preken:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. juni 2017
Jes 25,6–9  Herrens gjestebud
Åp 19,5–9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15–24  Det store gjestebudet
Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Eg er glad når dei seier til meg
Halleluja / Salme før preken:
287 Du er hellig. Du er hel.
Salme etter preken / trosbekjennelse
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
765 Gledens Herre, vær vår gjest (begge vers. Amen etter 2.vers)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vila

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i fastetiden – Søndag 2. april 2017
1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11,45–53  Ett menneske dør for folket
Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 963/ NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte / Cále, Jesus, iezat gova
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153, vers 1-5 Til Lammets måltid får vi gå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
485 Jesus, Jesus, ham alene

Palmesøndag – Søndag 9. april 2017
2 Mos 12,21–28  Påskelammet
Ef 2,12–18  Kristus forener 
Joh 12,12–24  Inntoget og grekerne
Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme:
902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
147 Sjå, Jerusalem, sjå din konge kjem

Skjærtorsdag – Torsdag 13. april 2017
2 Mos 12,1.3–8.11–14  Herren innstifter påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30  Det siste måltid
Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme:
938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
205 Kornet har sin vila

Langfredag – Fredag 14. april 2017
Luk 22,39–23,46 Lidelsesberetningen                   
Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Luk 22, 39-46 – 166, vers 1
                Luk 22, 47-53 – 166, vers 2
                Luk 22, 54-62 – 166, vers 3
                Luk 22, 63-71 – 166, vers 4
                Luk 23, 1-12 – 166, vers 5
                Luk 23, 13-25 – 166, vers 6
                Luk 23, 26-46 – 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
362 En tåre renner fra ikonet
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 15. april / Søndag 16. april 2017
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
         L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
         L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 16. april 2017
Salme 118,14–24  Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9  Jesus står opp
Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Høytidsvers (evt.): 193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
205 Kornet har sin vila
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

2. påskedag – Mandag 17. april 2017
Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35  Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35  Emmaus–vandrerne
Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja./ Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme etter preken / trosbekjennelse:
633 Gå du med oss, for vegen er lang / Hamba nathi mkululu wethu
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
860 Bli hos oss, Mester, dagen heller (vers 1 og 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. søndag i påsketiden – Søndag 23. april 2017
Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5  Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21  Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14  Peters fiskefangst
Inngangssalme:
212 Å, gledesfylte stund!
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja./ Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
203 De trodde at Jesus var borte.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

3. søndag i påsketiden – Søndag 30. april 2017
Esek 34,11–16  Den gode gjeteren eller Apg 2,36–41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25  Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18  Den gode gjeteren

Inngangssalme:
213 Klapp, alle hender, i glede!
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
643 Du som veien er og livet

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verden

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Askeonsdag – Onsdag 1. mars 2017
Joel 2,12–13  Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2  Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18  Gaver, bønn og faste

Inngangssalme:
732 På veiene ute i verden
Bibelsk salme:
N13 959/ NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
590 En stor og mektig gave
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under'

1. søndag i fastetiden – Søndag 5. mars 2017
1 Mos 2,8–9; 3,1–8  Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet
Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
933 Vis meg, Herre din vei / Syn meg, Herre, din veg
Halleluja / Salme før preken:
120 Du er Guds Sønn, den sterke
Salme etter preken / trosbekjennelse:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
732 På veiene ute i verden

2. søndag i fastetiden – Søndag 12. mars 2017
1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Bibelsk salme:
N13 925/ NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
732 På veiene ute i verden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
158, vers 1 og 5: Jesus, din søte forening å smake

3. søndag i fastetiden – Søndag 19. mars 2017
1 Sam 18,6–14  Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28  Jesu makt over urene ånder
Inngangssalme:
792, vers 1 og 2: Våkn opp og slå på dine strenger
Bibelsk salme:
N13 927/ NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
732 På veiene ute i verden

Maria budskapsdag – Søndag 26. mars 2017
Jes 7,10–14 Immanueltegnet
Gal 4,4–7  Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38  Budskapet til Maria

Inngangssalme:
128 Gud bor i et lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 936/ NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
126 Frå englemunn dei sæle orda fell
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
564 Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomliga

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Kyndelsmesse – Torsdag 2. februar 2017
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 5. februar 2017
1 Mos 15,1–6  Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8  Abrahams tro
Mark 2,1–12  Jesus og den lamme mannen
Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 966/NK3 966.1 Min sjel, lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
13 Underlige ting å sjå!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
277 Gladelig vil vi halleluja kvede

Samefolkets dag – Mandag 6. februar 2017
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957/NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud/ Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
354 O Jesus, du som fylder alt i alle
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
603 Ditt dyre minne, Jesus kjær/Suv vájmo mielajn åhtsålav (vers 1-7)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 12. februar 2017
Jes 55,8–13  Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13  Guds ord er levende
Luk 8,4–15  Såmannen og jordsmonnet
Inngangssalme:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Bibelsk salme:
N13 923/NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot/Ditt ord er ei lykt for mi fot
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
577 En såmann går på marken ut
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
358 För att du inte tog det guddomliga

 

 

Kristi forklarelsesdag – Søndag 19. februar 2017
5 Mos 18,15–18  En profet som deg
Åp 1,9–18   Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9  Disiplene får se Jesu herlighet
Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket/Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
300 Pris vår Gud og Herre stor

Fastelavnssøndag – Søndag 26. februar 2017
Høys 8,6–7  Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7  Kjærlighetens vei (prekentekst)
Joh 17,20–26  Så kjærligheten kan være i dem

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 931/NK3 931.1 Herre, lær meg din vei/Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
679 Du viste oss veien til livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde