SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019

Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
100 I dager og år skal vi vente

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 3. februar 2019
Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5,1–15 Den syke ved Betesda

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.1. Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
792 Våkn opp og slå på dine strenger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
334 Du er mi øy i havet, Gud

Samefolkets dag – Onsdag 6. februar 2019
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene

Inngangssalme:
281 hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
384 Laudate omnes gentes / Syng lovsang hele jorden /Syng lovsong, heile jorda / Dál lávllo oppa eanan
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde / Nuorttan Juoksanástij vuolen / Noerhtenaestiej gijken nueliem / Langt nord under Store Bjørnen (Samefolkets nasjonalsang)

6. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. februar 2019
Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte
Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 921 / NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
536 Guds menighet er jordens største under
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986.1 / 986.2 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
334 Du er mi øy i havet, Gud

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13,24–30 Ugresset i hveten

Inngangssalme:
577 En såmann går på marken ut
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
795 I østen stiger solen opp
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
100 I dager og år skal vi vente
Salme etter preken / trosbekjennelse:
96 Å Jesus, lat meg ljoset sjå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede