SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapte

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. mai – Onsdag 1. mai 2019
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake, roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene

Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
Bibelsk salme:
N13 934 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor

3. søndag i påsketiden – Søndag 5. mai 2019
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

4. søndag i påsketiden – Søndag 12. mai 2019
Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet

Inngangssalme:
844 No livnar det i lundar (vers 1,2,11,12)
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1. Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
419 Med Jesus vil eg fara
17. mai – Fredag 17. mai 2019
5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

5. søndag i påsketiden – Søndag 19. mai 2019
1 Kong 8,12–13.27–30 Salomo ber for templet (prekentekst)
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme før preken:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
549 Herre Gud, hvor er din bolig
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
530 Kirken den er et gammelt hus

6. søndag i påsketiden – Søndag 26. mai 2019
1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte
eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13 Vår Far

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
640 Vi tenner lys i globen vår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
415 Alltid freidig når du går

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 30. mai 2019
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23 Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5 La din Sønn bli herliggjort

Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
953 Herren sa til min Herre
Halleluja / Salme før preken:
282 Himlens konge vil vi prise
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019

Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i fastetiden – Søndag 7. april 2019
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
416 Du Far og Herre, du som rår
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
986.1 Jeg er livets brød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Palmesøndag – Søndag 14. april 2019
Sak 9,9–10 Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13 Salving og inntog

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
147 Sjå, Jerusalem, sjå, din konge kjem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
682 Jesus skal rå så vidt som sol

Skjærtorsdag – Torsdag 18. april 2019
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26 Herrens måltid
Joh 13,1–17 Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
279 Overmåte fullt av nåde
Bibelsk salme:
N13 / NK3 938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
163 No vaskar han føtene deira
Salme etter preken / trosbekjennelse:
144 Du låg og skalv av angst på kne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid

Langfredag – Fredag 19. april 2019
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen
Inngangssalme:
118 Timen er komen
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Matt 26,30-56  - 166, vers 1
                Matt 26,57-75  - 166, vers 2
              Matt 27,1-10     - 166, vers 3
              Matt 27,11-26  - 166, vers 4
              Matt 27,27-31   - 166, vers 5
              Matt 27,32-44   - 166, vers 6
              Matt 27,45-50   - 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
173 Hill deg, Frelser og forsoner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 20. april / Søndag 21. april 2019
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1992), del I, side 223, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjøunderet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 21. april 2019
2 Mos 15,1–3 Hest og kriger styrtet han i sjøen
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme:
N13 /NK3 942 Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja
Halleluja / Salme før preken/ Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 22. april 2019
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18 Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
206 Dine hender er fulle av blomster / Dine hender er fulle av blomar
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
194 Jesus lever, graven brast / Jesus lever, gravi brast
Salme etter preken / trosbekjennelse:
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
2. søndag i påsketiden – Søndag 28. april 2019
Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9 Et levende håp
Joh 20,24–31 Jesus og Tomas

Inngangssalme:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
212 Å gledesfylte stund
Salme etter preken / trosbekjennelse:
444 Å Herre Krist, når tvilen siver
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever

SALMER TIL GUDSTJENESTER 
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
Jes 52,13–15 Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6a Løsepenge for alle
Luk 18,31–34 Se vi går opp til Jerusalem

Inngangssalme:
165 O Guds lam uskyldig / Du Guds lam uskyldig
Bibelsk salme:
N13 931/ NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20 Fest eller faste

Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
Bibelsk salme:
N13 959/ NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, o Gud
Halleluja / Salme før preken:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

 

1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
2 Sam 12,1–10 Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane

Inngangssalme:
597 Jeg står for Gud som allting vet
Bibelsk salme:
N13 933/NK3 933 Vis meg, Herre, din vei / Syn meg, Herre, din veg
Halleluja / Salme før preken:
143 Bli her og våk med meg / Ver her og vak med meg (synges flere ganger her
og/eller under nattverden)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
174 Den stunda i Getsemane
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far

2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
Jes 55,1–7 Søk Herren
2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30 Den trange dør

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme:
N13 925/ NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
261 Der mange skal komme fra øst og fra vest (vers 1-3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
542 Guds hus er eit under: ein bustad på jord

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

Inngangssalme:
131 Vi synger med Maria
Bibelsk salme:
N13 936/NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
663 Herre, du kalte disipler

3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 927/NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds Sønn, den sterke

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019

Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
100 I dager og år skal vi vente

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 3. februar 2019
Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5,1–15 Den syke ved Betesda

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.1. Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
792 Våkn opp og slå på dine strenger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
334 Du er mi øy i havet, Gud

Samefolkets dag – Onsdag 6. februar 2019
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene

Inngangssalme:
281 hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
384 Laudate omnes gentes / Syng lovsang hele jorden /Syng lovsong, heile jorda / Dál lávllo oppa eanan
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde / Nuorttan Juoksanástij vuolen / Noerhtenaestiej gijken nueliem / Langt nord under Store Bjørnen (Samefolkets nasjonalsang)

6. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. februar 2019
Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte
Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 921 / NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
536 Guds menighet er jordens største under
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986.1 / 986.2 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
334 Du er mi øy i havet, Gud

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13,24–30 Ugresset i hveten

Inngangssalme:
577 En såmann går på marken ut
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
795 I østen stiger solen opp
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
100 I dager og år skal vi vente
Salme etter preken / trosbekjennelse:
96 Å Jesus, lat meg ljoset sjå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME januar 2019:
N13 365 Den botnlause kjelda er opna

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Tirsdag 1. januar 2019
Salme 72,17–19 Hans herlige navn
Rom 10,8b–13 Rik nok for alle
Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
84 Gamleåret seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesu namn, i Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
835 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 6. januar 2019
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet
Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3  935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
246 Lyset skinner over jord

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
551 Fred til bot for bittert savn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
165 O Guds lam uskyldig
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

Inngangssalme:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære (evt. nr. 278, 8 vers)
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
314 Alt står i Guds faderhånd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst)
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne
NB! Når annen prekentekst er valgt – husk at eventuelt halleluja alltid synges før og etter evangelieteksten. Menigheten reiser seg under evangelieteksten – ikke under prekenteksten.

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2018:
N13 128 Gud bur i eit lys

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
23 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 1-5)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
302 All skapnings herre, Allmakts Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 6-8)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
(Freds- og menneskerettighetssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

Inngangssalme:
18 Mens frost og vintermørke rår
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1 og 2)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions datter
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The Kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)

3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
24 Velsigna du dag over fjordan

4. søndag i adventstiden – Søndag 23. desember 2018
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
4 Gled deg, du Kristi brud
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

 

Julaften – Mandag 24. desember 2018
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Salme mellom 1. og 2. tekstlesning:
 128 Gud bur i eit lys – eller:
66 Gullet buori sága / Høyr den gode tidend
Salme i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27 Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter julevangeliet)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul / Glade jol, heilage jol / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh

Julenatt / Ottesang – Mandag 24. desember
/ Tirsdag 25. desember 2018
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Bibelsk salme:
N13 / NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
53 Å Betlehem, du vesle by
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
69 I en natt så klar og kald
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Tirsdag 25. desember 2018
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Bibelsk salme:
N13/ NK3 913 Et barn er oss født, en sønn er oss gitt / Eit barn er oss født, ein son er oss gitt
Halleluja / Salme før preken:
40 Å kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag / I dag er fødd ein frelsar stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
35 Den yndigste rose er funnet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Onsdag 26. desember 2018
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Romjulssøndag – Søndag 30. desember 2018
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
10 Blomstre som en rosengård
Bibelsk salme:
N13 927 / NK3 927.1. Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
703 Å, fordjup i Jesu kjærleik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
67 Guds frelse til verda er komen
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Nyttårsaften – Mandag 31. desember 2018
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftenstid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Mellom tekstlesningene:
456.1 og 456.2 Der er godt at være stille / Det er godt å vera stille
Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME november 2018:
N13 448 Midt i alt det meningsløse

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog

Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde / Hos deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
461 Tårnhøye bølger går
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
414 Så ta da mine hender / Så tak då mine hender

25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
626 Vær meg nær, å Gud / Kum ba yah, my Lord
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
474 b Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
628 Du evig sterke Gud og Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
448 Midt i alt det meningsløse

26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte (synges flere ganger)

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
506 Sions vekter hever røsten
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
510 Herre, når din time kommer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2018:
N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød  (vers 1-5)
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann – eller
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. oktober 2018
Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært (prekentekst)
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
752 Gi oss lys, gi oss lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
548 Jesus, Frelser, vi er her
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
745 Av dypest nød jeg rope må
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å nåde underfull og stor

Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 924 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
279 Overmåte fullt av nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME september 2018:
N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss, o Herre / Lat ditt anlet lysa hjå oss, å Herre
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider (prekentekst)
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
527 Kristne, la oss søke sammen

Mikkelsmesse – Lørdag 29. september 2018
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen toner av lovsang

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
620 Hellige mysterium
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
570 Dype, stille, sterke, milde

Estrid Hessellund og Sindre Eide:

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME august 2018:
N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august 2018
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten
Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. august 2018
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
774 Jeg er hos deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne takke

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. august 2018
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter
Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
668 Guds sønn steg ned å tjene