Månedens salme juli 2020

Publisert 17.06.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide

Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne (N13 437)
T og M: Kristin Solli Schøien 1993

Det tok ganske mange år før noen av Kristin Solli Schøiens sanger kom med i Den norske kirkes offisielle salmebok. Hennes sanger ble sunget mye i kristne ungdomsmiljøer på slutten av 60-tallet og hele 70-tallet. Men det gjorde ikke inntrykk på komiteen som utarbeidet Norsk salmebok 1985. Først i salmeboktillegget, «Salmer 1997», ble det plass til «Gud, du er ikke i min verden», «Gud, lær meg å se» og enda noen flere av Kristins salmer. I Norsk salmebok 2013 er hun representert med 5 salmer. Alle har hun skrevet både tekst og melodi til.

«Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne» ble skrevet på bestilling fra Norges KFUK til organisasjonens 100-årsjubileum i 1993. Salmen bygger på trekanten, som er symbol både for KFUK og KFUM. De tre sidene i trekanten står for menneskets ånd, sjel og kropp. Sidene er like lange, noe som symboliserer at de er like viktige. Disse tre sentrale begrepene gjenkjenner vi fra 1 Tess 5,23:
«Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.»

Vers for vers tar Solli Schøien for seg de tre sidene i trekanten:
«Her er jeg, Herre. med min ånd (vers 1),min sjel (vers 2), min kropp (vers 2)for dine øyne.»
«Her er jeg, Herre» er , ifølge Solli Scøien, salmens omdreiningspunkt. Til Nytt Norsk salmeleksikon (bind IV) forteller hun at hun alltid begynner i et omdreiningspunkt når hun arbeider fram en ny salme: «en melodisk og tekstlig idé som gir salmen identitet – en konkret linje, frase eller rytme. I denne kjernesetningen ligger spiren til hele salmen og herfra vikler den seg ut.» Om denne salmen skriver hun: «Versenes omdreiningspunkt er selvpresentasjonen; Her har du meg, Kristus, dette er slik jeg er, på godt og ondt – jeg er kropp også, jeg er tårer og lengsler og redsel også – og du kan bruke det alt sammen! Refrengets omdreiningspunkt forankrer dette i et livsnødvendig, forpliktende fellesskap og slynger det opp og inn i Guds muligheter – Åndens virkelighet.»

Det er en dobbelthet gjennom hele salmen – vår absolutte avhengighet av Guds nåde og kjærlighet, og Guds avhengighet av våre hender. Dette kommer tydelig til uttrykk i refrenget: Du gav meg livet mitt, og jorden og de andre, / og du er avhengig av hånden min / for å gi omsorg, for å bygge og forandre. / I dine muligheter kan jeg trygt gå inn, / for makten og æren er din.

Ora et labora – Be og arbeid – kunne godt stå som overskrift til denne salmen. Den minner om den gjentatte strofen i salmen «Pris være Gud» (N13 674): «Handling og bønn må bli ett». Alle KFUK-ere fikk en flott jubileumsgave i 1993. Og jubileumssalmen er en gave til enhver av oss. En gave og en oppgave, en bønn, en bekjennelse og en forpliktelse til «å gi omsorg, å bygge og forandre», slik det uttrykkes i refrenget. Refrengets avslutning, «I dine muligheter kan jeg trygt gå inn» gir assosiasjoner til ordene i Efeserbrevet: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Ef 2,10).
Salmens fortellende melodi vektlegger hver linje i teksten. Den jevne rytmiske pulsen brytes i refrengets siste linje og gir hvert vers en overraskende melodisk avslutning. Nesten som en fanfare understrekes den konkluderende lovprisningen: «For makten og æren er din!»

Syng salmen sammen med «Kvinnelige studenters sangforening» på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 16).