August 2018

Estrid Hessellund og Sindre Eide:  

Nå dekkes bordet, nå tennes lyset (621)
T og M: Hans-Olav Mørk 1988

 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset. Det har skjedd så og si hver søndag kveld om sommeren i snart 30 år i Oslo sentrum. Salmen «Nå dekkes bordet» er blitt som en signatursalme for Kirkens Bymisjons gategudstjenester. Den ble skrevet i 1988, mens Hans-Olav Mørk var gateprest i Bymisjonen i Oslo. Han skrev den til et TV-program som ble sendt på NRK det året. Programmet ble avsluttet med en arrangert nattverdsekvens i en park i storbyen.

Året etter ble Elisabeth Torp ansatt som gateprest. «Hun foreslo å feire en full nattverdgudstjeneste ute i byen, og kom med praktiske ideer til hvordan det kunne gjøres. Slik ble gatekirken på Karl Johan til virkelighet sommeren 1990», forteller Hans-Olav Mørk. «Siden har gategudstjenestene blitt flyttet fra Karl Johan til Jernbanetorget, men fortsatt dekkes bordet på byens torg når Bymisjonens gateprester inviterer til nattverd, åpent, sårbart og profetisk sant».

Salmen «Nå dekkes bordet» har vært en av de sentrale salmene på gategudstjenestene helt siden starten i 1990. Ifølge Mørk er både gategudstjenestene og denne salmen inspirert av avsnittet i Johannes Åpenbaring 21,1–4 som innledes slik: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 

«Pulsen i gateprestarbeidet», forteller Hans-Olav Mørk, «er vekslingen mellom å bevege seg utover til enkeltmennesker i byen og innover mot sentrum i kirken, alteret. Men i bevegelsen mot sentrum ligger også kimen til den motsatte bevegelsen, å gå ut fra alteret for å dele gavene som blir gitt der. I Johannes åpenbaring smelter disse to impulsene sammen i en ny enhet. Gud er til stede på torget.» Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Åp 21,3.

Salmens tekst rommer også begge disse bevegelsene, veien ut og invitasjonen inn. I vers 1 etableres nattverdfellesskapet. Bordet dekkes, lyset tennes, «og den som vil, kan få slå seg ned». Her kan man «legge av seg alt det som tynger, / og ta imot Herren Jesu fred» (jf. Joh 14,27 og nattverdliturgiens fredshilsen). Vers 2 angir hvor dette skjer: «Rop ut på torget, rop ut på gaten / at det er tid til å komme hjem» (jf. Luk 15,11–24). Dette verset tydeliggjør salmens misjonsmotiv (jf. Misjonsbefalingen, Matt 28,19: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. I vers 3 knyttes nattverdfeiringen «på byens torg» sammen med den store gudstjenestefeiringen i den himmelske storbyen, det nye Jerusalem «der ingen bærer på savn og sorg».  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. (jf. Åp 21,4).

Salmen egner seg som inngangssalme eller salme før nattverden både på gategudstjenester og på gudstjenester innendørs. Når salmen benyttes inne i kirkens rom, gir den en påminnelse om at det som skjer når nattverden feires, angår byens liv og alt liv som leves utenfor kirkerommet. Mørks behagelige og sangbare melodi løfter teksten slik at salmens tematikk fremmes på en likefrem, åpen og folkelig måte.  

Gå inn på NRK/Salmeboka minutt for minutt og hør korene Canite og Frænakoret synge denne månedens salme.

(Teksten er basert på opplysninger gitt av Hans Olav Mørk til artikkel om salmen i Nytt norsk salmeleksikon, bind 4. Utkommer høsten 2018)