Nåden er ditt kvardagskår (N13 500)
T: Johannes Møllehave 1985
O: Til norsk 2011
M: Martin Joachim Elmquist 1993

 

Johannes Møllehave (f.1937) er dansk prest, forfatter, salmedikter og foredragsholder. Flere komponister har blitt inspirert til å skrive melodi til hans kjernesalme «Nåden er din dagligdag».
I Den danske salmebog 2002 er det tatt med to melodier. Og da den i norsk sammenheng ble foreslått i salmebokforslaget  2010 var den med som et dansk bidrag til gudstjeneste materiell i forbindelse med Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i Stuttgart2008, var det med en tredje melodi. I 2010 var salmen med som et dansk bidrag til gudstjenestemateriell på Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i Stuttgart, her med Elmquists melodi fra Den danske salmebog.

Med denne svært sangbare melodien kom salmen i 2013 også med i Norsk salmebok (N13) i nynorsk oversettelse. Komponisten Martin Joachim Elmquist er kjent, også som dirigent for flere store orkestre både i Danmark og ellers i Europa.

Johannes Møllehaves salme om nåden utlegger i få strofer et teologisk kjerneord fra både Det gamle og Det nye testamentet. Uttrykk som «å finne nåde for dine øyne« (1 Mos 18,3) og «Min nåde er nok for deg» (2 Kor 12,9) sier noe om forholdet mellom Gud og mennesker. Hos Paulus er nåden et tegn på Guds barmhjertighet og tilgivelse. Det er den betydning Møllehave tolker i sin salme – fra innforstått kirkespråk til vanlig daglig språk.
På latin heter nåde «gratia», det samme ord som i «gratis». Møllehave vil ha oss til å forstå at nåde er det som kommer til oss uten at vi har gjort noe som helst, at nåde er stort og smått i det helt vanlige daglige liv, alt det som til sammen gir innhold i tilværelsen. Nåden er det enkleste av alt. Det er rett og slett «at være / å vere». For fuglene er det å fly «å vere». For en voksen som står med et barn på armen, er akkurat dette «å vere». For en flyktning er det å bli møtt med gjestfrihet «å vere». Slik uttrykkes dette i den danske originalteksten:

Nåden er din dagligdag, / hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med, / nåden er: at være. (v1)                                          

«At være / å vere» er også å motta hverdagen i bevisstheten om Guds kjærlighet:

Nåden er den kærlighed, / som blev grundløst givet.                    
Nåden er den hverdag, som / binder dig til livet.              (v2)
Den første setningen i dette verset er oversatt slik i Den norske salmebokens nynorske versjon:
Nåden er kvar dag å få / Herrens kjærleiksgåve. Det er synd at originalens understrekning av nåden som den kjærlighet «som ble grunnløst givet», er blitt borte i den nynorske versjonen. Også på andre steder i oversettelsen fra dansk stusser vi over formuleringer som er valgt, og undres over hvorfor ikke også den danske originalteksten kunne vært med i Norsk salmebok.

Vi mennesker kan være nådeløse mot hverandre og mot oss selv, men nåden er at det finnes ord fra Gud som gir alt tilbake, når vi tror vi har mistet alt. Nåden kommer utenfra med alt det vi ikke kan unnvære: Uden håb og uden Gud / lar vi døden råde. / Tro og håb og kærlighed / får vi kun af nåde.                                       
En kvinnelig teolog fra Natalprovinsen i Sør Afrika har sagt: «Når Gud sier til Paulus og til oss: ”Min nåde er deg nok”, så betyr det ikke at Gud tar problemene bort, men at han gir nåde til å holde ut når livet er vondt og vanskelig».  Dette er sagt på bakgrunn av vold, fattigdom og uhelbredelige sykdommer som plager Afrika, - nesten parallelt til Paulus som opplevde forfølgelse, fengsling, fordrivelse og mishandling. Derfor er «nåden» et sterkt ord til overlevelse, - også i dag. Møllehave uttrykker det slik i salmens tredje vers: Nåden er et ord fra Gud /over alle dage. /Nåden er, når alt er tabt, / at få alt tilbage.                    

 

Gå inn på NRK og Salmeboks minutt for minutt. Her finner du hele TV-sendingen og kan se denne salmen, fremført av Rondane gospelkor.